SPK Bağımsız Denetim Dersler ve Sınav Konuları

Spk bağımsız denetim dersleri aşağıdaki konulardan oluşur;

1- Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası

-  Finansal Sistem ve Unsurları

-  Finansal Piyasa Türleri, Piyasaların İşleyiş Mekanizması ve Etkileşimleri

-  Risk Kavramı, Türleri ve Yönetimi

-  Finansal Yönetimin Temel İlkeleri ve Uluslararası Finansal Yönetim

-  İşletme, Genel ve Finansal Ekonomi

-  Sermaye Piyasasında Kurumsal Yönetim İlkeleri

-  Sermaye Piyasalarındaki Son Gelişmeler

-  Birleşmeye İlişkin Düzenlemeler

-  Kar Dağıtımına İlişkin Düzenlemeler

-  Aracı Kurumlara ve Aracı Kurumların Sermaye Yeterliliğine İlişkin Düzenlemeler

-  Yatırım Fonları

-  Yatırım Ortaklıkları

-  Özel Emeklilik Fonları

-  Kurul İlke Kararları

-  İç Kontrol Sistemi

-  Bankacılık Mevzuatı

-  İcra ve İflas Hukukunun Genel Esasları

-  Şirketler Hukuku

2- Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları

Finansal Bilgi, Finansal Bilginin Sermaye Piyasalarında Gerekliliği ve Önemi

Sermaye Piyasalarında Kamuyu Aydınlatma Açısından Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları

Sermaye Piyasasında Mali Tablo ve Raporlara İlişkin İlke ve Kurallar

Sermaye Piyasasında Ara Mali Tablolara İlişkin İlke ve Kurallar

Menkul Kıymetler Yatırım Fonları Mali Tabloları ve Raporlarına İlişkin İlke ve Kurallar

Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmelerinin Muhasebesine İlişkin Usul ve Esaslar

Aracı Kurum Hesap Planı ve Planın Kullanım Esasları

Uluslararası Muhasebe / Finansal Raporlama Standartları

3- Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim

Uluslararası Bağımsız Denetim Standartları ve Etik İlkeler

Bilgi İşlem Teknolojisi ve Bilgisayar Sistemleri

Sermaye Piyasalarında Kamuyu Aydınlatma Açısından Bağımsız Denetim Standartları

Kimler  Lisans  Alabilir?

Müflis olmamaları ve yüz kızartıcı bir suçtan mahkûm bulunmamaları,

Faaliyet yetki belgelerinden biri veya birden fazlası iptal edilmiş  yahut borsa üyeliği iptal edilmiş işletmelerde iptalde sorumluluğu bulunan kişilerden olmaması

Sermaye Piyasası Kanununa muhalefetten dolayı haklarında verilmiş  mahkûmiyet kararının bulunmaması

Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca sermaye piyasalarında işlem yapmalarının yasaklanmış olmaması,

Bağımsız denetçi yardımcılarının; 3568 sayılı Kanunda belirtilen yükseköğrenim şartını haiz bulunmaları zorunludur.

Spk Bağımsız denetim kuruluşlarının bağımsız denetim ile görevlendirdiği bağımsız denetçiler ile bağımsız denetim kuruluşunu temsil ve ilzama yetkili yönetim kurulu başkan ve üyesi, genel müdür, genel müdür yardımcısı, müdür gibi unvanları taşıyan yöneticilerin;

a)  3568 sayılı Kanuna göre serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir unvanını almış ya da yabancı ülkelerde bağımsız denetim yetkisi sağlayan belge sahibi olmaları

b)Türkiye’de yerleşik olmaları,

c)Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisansına sahip olmaları

d)Sorumlu ortak baş denetçilerin, en az iki yıl süreyle Kurulun listesinde yer alan bağımsız denetim kuruluşlarında sermaye piyasası kurumları ve halka açık anonim ortaklıkların bağımsız denetiminde fiilen denetçi, kıdemli denetçi veya baş denetçi unvanı ile çalışmış olmaları,

e)Çalışılan bağımsız denetim kuruluşunda tam zamanlı görev yapmaları, şarttır.Çalışılan bağımsız denetim kuruluşunda tam zamanlı görev yapmaları, şarttır.Çalışılan bağımsız denetim kuruluşunda tam zamanlı görev yapmaları, şarttır.Çalışılan bağımsız denetim kuruluşunda tam zamanlı görev yapmaları, şarttır.

Sermaye piyasası mevzuatı veya diğer mevzuat uyarınca bağımsız denetim yapma yetkisi iptal edilmiş olan kuruluşlarda yetki iptaline neden olan bağımsız denetim faaliyetinde bulunmaktan sürekli olarak yasaklanmamış ve bağımsız denetim faaliyetinde bulunması süreli olarak yasaklananların ise yasaklarının süresi sonunda Kurulca kaldırılmış olması.

Spk bağımsız denetim Dersleri genel hatları ile bu konulardan oluşmaktadır.

Yorumlar

*
banka uzman yardımcılığı | Genel Muhasebe | Ufrs | şirket muhasebesi | ön muhasebe | bilgisayarlı muhasebe | inşaat muhasebesi | spk sınavı | ingilizce kitapları | TUS | tus soruları | teos | kobi tfrs | muhasebe kursları | spk sınavı | teos | iş ingilizcesi | yds | banka muhasebesi | spk soruları | smmm soruları | muhasebe eğitimi | spk | yabancı dil eğitimi | eğitim seti | japonca | eğitim öğretim